Incassobureau NLD. Pre-Incasso. Wij proberen een Incassoprocedure te voorkomen

Spelregels

Waarom spelregels? Incasso gaat om geld. Uw geld. Daarvoor zetten wij ons tot het uiterste in. Wij spelen om te winnen, maar spelen eerlijk spel. Wij verwachten dat u ook eerlijk speelt. U begrijpt ook wel dat wij voor onze inspanningen willen worden beloond als wij uw vordering incasseren. Dat is  redelijk.

Minnelijk incassobureau

Geen verhaal?

Als wij niets incasseren, hoeft u ons ook niets te betalen als wij uw zaak behandelen op basis van no cure no pay. Dit laatste veronderstelt natuurlijk wel dat wij door u daadwerkelijk in staat worden gesteld om uw vordering te kunnen incasseren. Daarom gelden er spelregels.

Juridisch incassobureau Wij regelen het gehele Juridische incassotraject

Gegronde Vordering

Wij verwachten dat u een gegronde vordering indient (spelregel 1). Verder verwachten wij dat u ons in staat stelt ons werk te doen (spelregel 2). Tot slot verwachten wij dat u uw incasso online indient (spelregel 3). Hieronder worden de 3 spelregels uitgelegd.

Spelregel 1: u dient een gegronde vordering in ter incasso

Uw vordering dient gegrond te zijn en dient terecht ter incasso te zijn ingediend. Hiervan is geen sprake als:

 • de vordering op het moment dat u de incasso hebt ingediend al was voldaan, al was verjaard, of nog niet opeisbaar was (bijvoorbeeld omdat de geldende betalingstermijn nog niet was verstreken of u de debiteur een nadere betalingstermijn heeft gegund die nog niet was verstreken)
 • er op het moment dat u de incasso hebt ingediend al sprake is van een faillissement,
  surseance van betaling of WSNP aan de zijde van de debiteur
 • het een gepretendeerde vordering betreft waarvan u het vorderingsrecht niet summierlijk kunt aantonen
 • het een vordering betreft waarvan het u op het moment dat u de incasso hebt ingediend
  al bekend was dat de vordering inhoudelijk wordt betwist door de debiteur zonder ons dit te melden bij indiening van de incasso
 • de vordering eerder door een derde partij geprobeerd is te incasseren
 • het anderszins niet mogelijk is om aanspraak te maken op volledige betaling van de
  vordering of nevenvorderingen, zoals rente of incassokosten (bijvoorbeeld omdat u met de debiteur bent overeengekomen dat er geen rente of incassokosten zijn verschuldigd of dat de hoogte hiervan lager is dan wettelijk is bepaald

Spelregel 2: u stelt ons in staat om ons werk te doen (geen belemmering)

Het is óók in uw belang dat wij in staat worden gesteld ons werk te doen. Hiervan is geen sprake als u:

 • zelf contact onderhoudt met de debiteur ten aanzien van de ter incasso ingediende vordering (als de debiteur contact met u opneemt, kunt u hem naar ons doorverwijzen)
 • de vordering buiten ons om probeert te incasseren (bijvoorbeeld door betalingsafspraken te maken)
 • de vordering ook aan een derde ter incasso aanbiedt
 • de vordering aan een derde overdraagt (zoals bij cessie) of de vordering bezwaart (bijvoorbeeld door een pandrecht)
 • ons niet de benodigde informatie of stukken verstrekt (bijvoorbeeld omdat u relevante informatie verzwijgt of stukken achterhoudt, of foutieve informatie of valse stukken verstrekt)
 • ons door u ontvangen betalingen niet meldt onder vermelding van het bedrag en de betaaldatum binnen een termijn van uiterlijk 5 dagen
 • niet of niet inhoudelijk reageert op een informatieverzoek of een verzoek tot instructies binnen een termijn van uiterlijk 14 dagen
 • de incasso-opdracht tussentijds beëindigt zonder onze instemming
 • onze werkzaamheden anderszins belemmert

Spelregel 3

Als u zich niet aan spelregel 1 of spelregel 2 houdt, is het helaas aan u als opdrachtgever toe te rekenen dat wij de kosten van onze werkzaamheden niet op de debiteur kunnen verhalen, dan wel dat verhaal van deze kosten op de debiteur onevenredig bezwaarlijk is. Bij overtreding van een spelregel zijn wij gerechtigd om de opdracht op te zeggen en het dossier af te rekenen voor de kosten die verschuldigd zouden zijn geweest wanneer de vordering volledig zou zijn betaald, onverminderd eventuele overige vergoedingen die ons kantoor toekomen. Daarnaast is bij overtreding van een spelregel een incassoprovisie verschuldigd over de hoofdsom van de ter incasso ingediende vordering. De incassoprovisie bedraagt 15% over de eerste € 25.000, 10% over het meerdere tot € 100.000 en 5% over het meerdere daarboven, met een minimum van € 350,00. De incassoprovisie is onmiddellijk opeisbaar en is in afwijking van artikel 6:92 lid 1 en lid 2 BW aanvullend verschuldigd naast hetgeen uit hoofde van nakoming, dan wel schadevergoeding, is verschuldigd. Aangezien deze incassoprovisie specifiek toeziet op overtreding van de bovenvermelde spelregels van de algemene voorwaarden – die toezien op eventuele overige prijsafspraken – in dit verband niet van toepassing.

Incassokosten

De incassokosten zijn berekend aan de hand van onderstaande staffel:

Over de eerste 2.500,00 15% Min. € 40,00
Over de volgende 2.500,00 10%
Over de volgende 5.000,00 5%
Over de volgende 190.000,00  1%
Over de volgende 800,000,00 0,50% Max. € 6.675,00

BTW

MAK Incasso kan uitsluitend btw over de (incasso) kosten bij uw debiteur innen als uw organisatie niet-btw plichtig is.

Klik hier om onze Algemene Voorwaarden te downloaden